Kuran-ı Kerim / NEBE
"NEBE suresi" için, toplam 40 ayet arasından 1 - 40 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

78 / NEBE - 1

Amme yetesâelûn(yetesâelûne).
Birbirlerine neyi soruyorlar?

78 / NEBE - 2

Anin nebeil azîm(azîmi).
Büyük haberden.

78 / NEBE - 3

Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).
Ki onlar, onun hakkında ihtilâf içindeler.

78 / NEBE - 4

Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
Hayır, yakında bilecekler.

78 / NEBE - 5

Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
Sonra, hayır yakında bilecekler.

78 / NEBE - 6

E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).
Arzı döşek kılmadık mı?

78 / NEBE - 7

Vel cibâle evtâdâ(evtâden).
Ve dağları (yeri sabit tutan) kazıklar (yapmadık mı?)

78 / NEBE - 8

Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).
Ve Biz, sizi çift olarak yarattık.

78 / NEBE - 9

Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).
Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık.

78 / NEBE - 10

Ve cealnel leyle libâsâ(libâsen).
Ve geceyi libas (örtü) kıldık.

78 / NEBE - 11

Ve cealnen nehâre meâşâ(meaşen).
Ve gündüzü maişet (geçim) zamanı kıldık.

78 / NEBE - 12

Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden).
Ve sizin üstünüzde sağlam (kuvvetli) yedi kat bina ettik.

78 / NEBE - 13

Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).
Ve (orada) pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık.

78 / NEBE - 14

Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).
Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik.

78 / NEBE - 15

Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).
Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye.

78 / NEBE - 16

Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).
Sarmaş dolaş olmuş (içiçe) bağlar ve bahçeler (oluşsun diye).

78 / NEBE - 17

İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).
Muhakkak ki fasıl (ayrılma) günü, (önceden) tayin edilmiş bir vakitti.

78 / NEBE - 18

Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).
Sur'a üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz.

78 / NEBE - 19

Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).
Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur.

78 / NEBE - 20

Ve suyyiretil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).
Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur.

78 / NEBE - 21

İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).
Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur.

78 / NEBE - 22

Lit tâgîne meâbâ(meâben).
Azgınlar için meab (sığınılacak yer) olarak.

78 / NEBE - 23

Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).
(Onlar) orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır.

78 / NEBE - 24

Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).
Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar.

78 / NEBE - 25

İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).
Gassak (irin) ve hamimden (kaynar su) başka.

78 / NEBE - 26

Cezâen vifâkâ(vifâkan).
Uygun bir ceza (karşılık) olarak.

78 / NEBE - 27

İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).
Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı.

78 / NEBE - 28

Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).
Ve âyetlerimizi tekzip ederek yalanladılar.

78 / NEBE - 29

Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).
Ve Biz, herşeyi yazarak saydık (tespit ettik).

78 / NEBE - 30

Fe zûkû felen nezîdekum illâ azâbâ(azâben).
Haydi (azabı) tadın! Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.

78 / NEBE - 31

İnne lil muttekîne mefâzâ(mefâzen).
Muhakkak ki, muttakiler (takva sahipleri) için kurtuluş (ve kazanç) vardır.

78 / NEBE - 32

Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).
Bahçeler ve üzüm bağları vardır.

78 / NEBE - 33

Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).
Ve aynı yaşta, şahane endamlı genç kızlar.

78 / NEBE - 34

Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).
Ve içi dolu kadehler vardır.

78 / NEBE - 35

Lâ yes’meûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).
Orada boş söz ve yalan işitmezler.

78 / NEBE - 36

Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).
(Bunlar) Rabbin tarafından, hesaba karşılık verilen mükâfattır (ihsanlardır).

78 / NEBE - 37

Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).
(Allah) göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahmân olan Rabbidir. (Hiç kimse) ondan bir hitaba mâlik değildir.

78 / NEBE - 38

Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
O gün, ruh (devrin imamının ruhu) ve (arşı tutan) melekler, saf saf hazır bulunurlar. Rahmân'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve (izin verilen) sadece sevap söylemiştir.

78 / NEBE - 39

Zâlikel yevmul hakk(hakku), femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
İşte o gün (mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah'a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm'i) yol ittihaz eder. (Allah'a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur.

78 / NEBE - 40

İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yenzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).
Muhakkak ki, sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi, elleri ile takdim ettiği şeye bakacak. Ve kâfir olan: “Keşke ben toprak olsaydım.” diyecek.