Kuran-ı Kerim / TEKVİR
"TEKVİR suresi" için, toplam 29 ayet arasından 1 - 29 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

81 / TEKVİR - 1

İzeş şemsu kuvviret.
Güneş bürülüp dürüldüğü zaman.

81 / TEKVİR - 2

Ve izen nucûmun kederet.
Ve yıldızlar solduğu (enerjilerini tükettiği) zaman.

81 / TEKVİR - 3

Ve izelcibâlu suyyiret.
Ve dağlar yürütüldüğü zaman.

81 / TEKVİR - 4

Ve izel ışâru uttılet.
Ve yüklü develer salındığı (başıboş bırakıldığı), kıymetli dünya malları terkedildiği zaman.

81 / TEKVİR - 5

Ve izel vuhûşu huşiret.
Ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman.

81 / TEKVİR - 6

Ve izel bihâru succiret.
Ve denizler ateşlendiği zaman.

81 / TEKVİR - 7

Ve izen nufûsu zuvvicet.
Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman.

81 / TEKVİR - 8

Ve izel mev’udetu suilet.
Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.

81 / TEKVİR - 9

Bi eyyi zenbin kutilet.
Hangi günah sebebi ile öldürüldü?

81 / TEKVİR - 10

Ve izes suhufu nuşiret.
Ve sayfalar (amel defteri) açıldığı (hayat filmi oynatıldığı) zaman.

81 / TEKVİR - 11

Ve izes semâu kuşitat.
Ve sema (mekânlarından) sıyrılıp kaldırıldığı (perdeler açıldığı) zaman.

81 / TEKVİR - 12

Ve izel cahîmu su’ıret.
Ve cehennem kızıştırıldığı (şiddetle alevlendirildiği) zaman.

81 / TEKVİR - 13

Ve izel cennetu uzlifet.
Ve cennet yaklaştırıldığı zaman.

81 / TEKVİR - 14

Alimet nefsün mâ ahdaret.
Her nefs, hazırlamış olduğunu bilmiş olacak (hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek).

81 / TEKVİR - 15

Fe lâ uksimu bil hunnes(hunnesi).
Bundan sonra hayır, hünnese (merkezî çekim kuvvetine) yemin ederim.

81 / TEKVİR - 16

El cevâril kunnes(kunnesi).
Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene).

81 / TEKVİR - 17

Vel leyli izâ as’as(as’ase).
Ve kararmaya başladığı an geceye.

81 / TEKVİR - 18

Ves subhı izâ teneffes(teneffese).
Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha (yemin ederim ki).

81 / TEKVİR - 19

İnnehu le kavlu resûlin kerîm(kerîmin).
Muhakkak ki O (Kur'ân), gerçekten Kerim Resûl'ün sözüdür.

81 / TEKVİR - 20

Zî kuvvetin ınde zil arşi mekîn(mekînin).
Yüce arşın sahibinin yanında büyük şeref (makam ve itibar) sahibidir.

81 / TEKVİR - 21

Mutâın semme emîn(emînin).
O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.

81 / TEKVİR - 22

Ve mâ sâhıbukum bi mecnûn(mecnûnin).
Ve sizin arkadaşınız mecnun (deli) değildir.

81 / TEKVİR - 23

Ve lekad reâhu bil ufukıl mubîn(mubîni).
Ve andolsun (resûl), O'nu (Cebrail A.S'ı) ufukta apaçık gördü.

81 / TEKVİR - 24

Ve mâ huve alel gaybi bi danîn(danînin).
Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder).

81 / TEKVİR - 25

Ve mâ huve bi kavli şeytânin recîm(recîmin).
Ve O (Kur'ân), taşlanmış şeytanın sözü değildir.

81 / TEKVİR - 26

Fe eyne tezhebûn(tezhebûne).
Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz?

81 / TEKVİR - 27

İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).
O sadece âlemler için bir zikirdir.

81 / TEKVİR - 28

Li men şâe minkum en yestekîm(yestekîme).
O, içinizden, istikamet üzere olmak (Allah'a yönelmek) isteyen kimse içindir.

81 / TEKVİR - 29

Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn(âlemîne).
Ve âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.